Zgłoszenie / Entry Form

Uwaga !
Przejście do następnego pola klawiszem TAB. / Press TAB to go to the next line.
 

  Rodzaj aktywności
    
  Nr rodowodu (PKR) / Pedigree-No.
    

  Rasa / Breed
    
Płeć / Sex   Zawody, kurs
    


Nazwa i przydomek / Name of dog
    
Maść / Colour
    
Data urodzenia /Date of birth
    
(dd-mm-rrrr / dd-mm-yyyy)  
Nr tatuażu lub chip / Tattoo or Chip No.
    
Nr rejestracyjny w oddziale ZKwP (w formacie 00000/XXX/00) - polish dogs only
    
 
Właściciel (nazwisko i imię) / Owner
    
  Adres zamieszkania właściciela / Address

kod pocztowy, miasto / zip code, city
    

ulica, nr domu, nr mieszkania / street
    
  Adres KORESPONDENCYJNY - jeśli jest INNY niż adres zamieszkania / Postal address

kod pocztowy, miasto / zip code, city
    

ulica, nr domu, nr mieszkania / street
    
Przewodnik (nazwisko i imię oddział)
    
  Telefon / Phone
    
  E-mail (proszę wpisać tylko jeden adres). Podanie adresu e-mail jest warunkiem otrzymania automatycznego potwierdzenia wysłania zgłoszenia oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
    
Dodatkowe uwagi
    
  Data / Date
    
Podpis osoby zgłaszającej (imię i nazwisko) / Signature
    
  UWAGA:  Po weryfikacji poprawności przesłanych danych otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia e-mailem zwrotnym.